Viktige lover og forskrifter

 

Lover

 

Kortnavn

Offisielt navn

Sist endret

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

16.juni 2006

Arbeidstvistloven

Lov om arbeidstvister

30.juni 2006

Barnehageloven

Lov om barnehager

16.juni 2006

Barnelova

Lov om barn og foreldre.

16.juni 2006

Barnevernloven

Lov om barneverntjenester (Husk også: Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer. Lov av 9.mai 2003)

20.januar 2006

Beitelova

Lov om ymse beitespørsmål

25.juni 2004

Bibliotekloven

Lov om folkebibliotek

04.juli 2003

Brann- og eksplosjonsvernloven

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

20.juni 2003

Delingsloven

Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

14.mai 2004

Ferieloven

Lov om ferie

17.juni 2005

Film- og videogramloven

Lov om film og videogram

02.juli 2004

Fjellova

Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane

30.juni 2006

Folketrygdloven

Lov om folketrygd (Husk også: Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad). Lov av 20.juni 2003. Og: Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon). Lov av 21.april 2006.)

16.juni 2006

Forpaktingslova

Lov om forpakting

21.desember 2001

Forurensingsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall

17.desember 2004

Forvaltningsloven

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

17.desember 2004

Friluftsloven

Lov om friluftslivet

25.juni 2004

Grannegjerdelova

Lov om grannegjerder

24.juni 2004

Helse- og sosialberedskapsloven

Lov om helsemessig og sosial beredskap

17.juni 2005

Helsepersonelloven

Lov om helsepersonell m.v.

29.august 2003

Hundeloven

Lov om hundehold

04.juli 2003

Introduksjonsloven

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Husk også: Lov om endringer i introduksjonsloven. Lov av 21.desember 2005)

16.juni 2006

Jordlova

Lov om jord

28.november 2003

Kommuneloven

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Husk også: Lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak). Lov av 29.januar 1999. Og: Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Lov av 12.desember 2003.)

17.juni 2005

Kommunehelsetjenesteloven

Lov om helsetjenesten i kommunene

17.juni 2005

Konsesjonsloven

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (Husk også: Lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser). Lov av 4.mai 2001.)

31.mai 1974

Kulturminneloven

Lov om kulturminner (Husk også: Lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard. Lov av 10.juni 2005.)

25.juni 2004

Lakse- og innlandsfiskeloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk

17.juni 2005

Legemiddelloven

Lov om legemidler m.v. (Husk også: Lov om endringer i lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr. Lov av 14.februar 2003)

19.desember 2003

Likestillingsloven

Lov om likestilling mellom kjønnene

17.juni 2005

Matloven

Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v.

19.desember 2003

Miljøinformasjonsloven

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

09.mai 2003

Motorferdselsloven

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

20.juni 2003

Naturoppsynsloven

Lov om statlig naturoppsyn

17.juni 2005

Naturvernloven

Lov om naturvern

20.juni 2003

Odelsloven

Lov om odelsretten og åsetesretten (Husk også: Lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser). Lov av 4.mai 2001.)

27.mai 2005

Offentlige anskaffelser - Lov om

Lov om offentlige anskaffelser (Husk også: Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Lov av 30.juni 2006)

04.juli 2003

Offentlighetsloven

Lov om offentlighet i forvaltningen

14.januar 2005

Opplæringslova

Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (Husk også: Lov om endringar i opplæringslova. Lov av 30.juni 2006)

16.juni 2006

Pasientrettighetsloven

Lov om pasientrettigheter

21.desember 2001

Pasientskadeloven

Lov om erstatning ved pasientskader m.v.

26.september 2003

Plan- og bygningsloven

Plan og bygningslov. (Husk også: Lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse). Lov av 07.mai 2004.)

17.juni 2005

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger

14.april 2000

Skogbrukslova

Lov om skogbruk

27.mai 2005

Smittevernloven

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

17.juni 2005

Sosialtjenesteloven

Lov om sosiale tjenester m.v. (Husk også: Lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover. Lov av 28.februar 2003.)

16.juni 2006

Spesialisthelsetjenesteloven

Lov om spesialisthelsetjeneste

21.desember 2005

Statlig tilsyn med helsetjenesten

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten

29.august 2003

Svine- og fjørfeproduksjonsloven

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

13.juni 1975

Tomtefestelova

Lov om tomtefeste (Husk også: Lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Lov av 30.juni 2006.)

30.juni 2006

Vass- og kloakkavgiftslova

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

15.mars 2002

Vegloven

Veglov

25.juni 2004

Viltloven

Lov om viltet

17.juni 2005

 

 

Noen viktige forskrifter etc.

 

Kortnavn

Offisielt navn

Sist endret

Arbeidsmarkedstiltak

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

20.desember 2001

Barnekonvensjonen

 

FNs konvesjon om barnets rettigheter

 

Drikkevannsforskriften

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

21.desember 2005

Helsestasjonvirksomhet

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

03.april 2003

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

28.januar 2005

Miljørettet helsevern i skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

29.august 2003

Offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

07.april 2006

Opplæringslovens forskrifter

Forskrift til opplæringslova

23.juni 2006

Partsoffentlighet ved tilsettinger

Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning.

21.november 1980

Politivedtekter

Forskrift om politivedtekt, Holtålen kommune

09.august 2000